கேளுங்கள் தரப்படும்
தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்
தேடுங்கள் கிடைக்கும் என்றார் – ஏசு
Please keep on searching, i am sure you will get it.

Enjoy the below video with unconditional love. Within short age, he learned the meaning of love and enjoyed the life.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CUz-n2oPaMU&hl=en_US&fs=1&&hl=en]